HT Happy Korea Ski ฟีเวอร์ 5 วัน 3 คืน

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว จอยแลนด์ หมายเหตุ
วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 61 13,987 13,987 5,000 6,987 ชำระค่าทัวร์เต็ม
วันที่ 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 61 14,987 14,987 5,000 7,987 ชำระค่าทัวร์เต็ม
วันที่ 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 61 14,987 14,987 5,000 7,987 ชำระค่าทัวร์เต็ม
วันที่ 01-05 ธันวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 02-06 ธันวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 03-07 ธันวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 04-08 ธันวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 05-09 ธันวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 06-10 ธันวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  
วันที่ 07-11 ธันวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  
วันที่ 08-12 ธันวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  
วันที่ 09-13 ธันวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  
วันที่ 10-14ธันวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 11-15ธันวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 12-16ธันวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  
วันที่ 13-17ธันวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  
วันที่ 14-18ธันวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  
วันที่ 15-19ธันวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  
วันที่ 16-20ธันวาคม 61 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 17-21ธันวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 18-22ธันวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 19-23ธันวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  
วันที่ 20-24ธันวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  
วันที่ 21-25ธันวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  
วันที่ 22-26ธันวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  
วันที่ 23-27ธันวาคม 61 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 24-28ธันวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 25-29ธันวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 26-30ธันวาคม 61 19,987 19,987 5,000 9,987  
วันที่ 27-31ธันวาคม 61 21,987 21,987 5,000 14,987  
วันที่ 28 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62 24,987 24,987 5,000 17,987  
วันที่ 29 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62 25,987 25,987 5,000 18,987  
วันที่ 30 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62 25,987 25,987 5,000 18,987  
วันที่ 31 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62 22,987 22,987 5,000 15,987  
วันที่ 01-05 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 02-06 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 03-07 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 04-08 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 05-09 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 06-10 มกราคม 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 07-11 มกราคม 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 08-12 มกราคม 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 10-14 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 12-16 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 13-17 มกราคม 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 14-18 มกราคม 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 15-19 มกราคม 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 17-21 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 18-22 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 19-23 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 20-24 มกราคม 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 21-25 มกราคม 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 22-26 มกราคม 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 23-27 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 24-28 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 25-29 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 26-30 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 27-31 มกราคม 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 28 ม.ค.-01 ก.พ. 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 29 ม.ค.-02 ก.พ. 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 30 ม.ค.-03 ก.พ. 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 31 ม.ค.-04 ก.พ. 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วันที่ 01-05 กุมภาพันธ์ 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 02-06 กุมภาพันธ์ 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 03-07 กุมภาพันธ์ 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 05-09 กุมภาพันธ์ 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 06-10 กุมภาพันธ์ 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 07-11 กุมภาพันธ์ 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 08-12 กุมภาพันธ์ 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 09-13 กุมภาพันธ์ 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 25 ก.พ.-01 มี.ค. 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 26 ก.พ.-02 มี.ค. 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วันที่ 27 ก.พ.-03 มี.ค. 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วันที่ 28 ก.พ.-04 มี.ค. 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 6,000 บาท

 ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!  hapt180111

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
      :           0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tmttours(กรุณาใส่@ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

 TOURMUANGTHAI 

 

เรายึดมั่นในสัญญา