Close      
โปรแกรมทัวร์ราคาประหยัด
โปรแกรมทัวร์ราคาประหยัดทั้งหมด
TMTK 001 กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน (รวมรถรับส่งจากกรุงเทพมหานคร) ราคา 2,800 บาท


แพ็คเกจเที่ยวสนุกทุกฤดูกาล
กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน
กรุงเทพฯ กาญจนบุรี นั่งรถไฟทางรถไฟสายมรณะ นั่งช้าง หรือ ล่องแพ ชมการแสดงช้าง
น้ำตกไทรโยคน้อย อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว

กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน
วันแรก กรุงเทพฯ  ทางรถไฟสายมรณะ กิจกรรม นั่งช้าง หรือ ล่องแพ ชมการแสดงช้าง นำตกไทรโยคน้อย

06.30 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ของทัวร์เมืองไทยคอยต้อนรับ               

07.00 น.     นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี บริการอาหารเช้าบนรถ (มื้อ 1)

11.30 น.     เดินทางถึง สถานีรถไฟ ท่ากิเลน
11.50 น.     นำท่านนั่งรถไฟชมความงดงามของธรรมชาติและตามรอยประวัติศาสตร์
                ทางรถไฟสายมรณะ
ชมธรรมชาติสอง ข้างทาง แปลงเกษตรพืชพันธุ์ต่างๆ
                ชมความสวยงามและตื่นเต้นของโค้งมรณะฝั่งหนึ่งเป็นแม่น้ำอีกฝั่งเป็นหน้าผา
                รางรถไฟวิ่งผ่านตรงกลางเป็นจุดถ่ายภาพที่สุดแสนจะประทับใจลงรถไฟที่
                สถานีรถไฟถ้ำกระแซ

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน เจอาร์ถ้ำกระแช (มื้อที่ 2)

13.00 น.     เดินทางถึง ปางช้างไทรโยค เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรม นั่งช้าง ท่องไพรชม
                ธรรมชาติเลาะริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย หรือ ล่องแพ ชมบรรยากาศสองฝากฝั่งแม่น้ำ
                แควน้อยอันร่มรื่น ท่ามกลางสายน้ำไหลใสเย็น ชมการแสดงของเหล่าช้างแสนรู้
                เช่น เต้นรำ ตีกอล์ฟ นวดตัว เป็นต้น


14.00 น.     นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไทรโยคน้อย หรือ น้ำตกเขาพัง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
                น้ำตกเขาพังเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เหตุที่ได้ชื่อว่าน้ำตกเขาพัง เพราะเกิด
                บนหน้าผาหินปูนที่พังทลายลงมา จนเกิดโขดหินปูนลดหลั่นกันอยู่ตรงบริเวณเชิงเขา
                ต้นกำเนิดเป็นน้ำผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตามลำธารเล็กๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูนที่มี
                ความสูง ประมาณ 15 เมตร แผ่กระจายไปตามพื้นเขาลาดเอียง ภายใต้ร่มเงาของ
                พันธุ์ไม้นานาชนิด ในลำธารมีต้นกกขึ้นอยู่กระจัดกระจาย

16.30 น.     นำท่าน Check In ณ สายธาร ไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา
                บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

19.00 น.     บริการอาหารค่ำ ณ รีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 3)

วันที่สอง  อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – วัดถ้ำเสือ – Shopping

07.30 น.     บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5)

08.30 น.     นำท่านเดินทางชมศิลปะขอมสมัยบายนที่อยู่ทางด้ายทิศตะวันตกที่สุดของ
                ประเทศไทย ที่ปราสาทเมืองสิงห์เมืองสิงห์เป็นเมืองโบราณที่เกิดขึ้นภายใต้
                อิทธิพลของอารยธรรมขอมอยู่สุดชายแดนทางด้านตะวันตกของไทย มีกำแพง
                เมืองขนาด 800x900ม. เนื้อที่ 641ไร่ 1งาน 65ตารางวา ซึ่งเป็นศิลปกรรมแบบ
                ขอมสมัยบายน(มีอายุในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7)
                ผสมผสานกับศิลปะทวารวดี

11.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้าน เดอะคีรีธารา (มื้อที่ 6) หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินชม
                สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ๆเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง
                สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึก
                พันธมิตรได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา
                จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่าซึ่งมีส่วนหนึ่ง
                จะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เป็นไป ด้วยความ
                ยากลำบากเพราะความ ทารุณของสงครามและโรคภัย ตลอดจนขาดสารอาหาร
                ทำให้เชลยศึกจำนวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลงเชิญท่านถ่ายรูปและเลือก
                ซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

14.00 น.     นำท่านแวะชม วัดถ้ำเสือ วัดที่สร้างอยู่บนภูเขาทั้งลูก ที่นี้ท่านสามารถมองวิว
                ของแม่น้ำแม่กลอง ได้อย่างชัดเจน

15.30 น.     นำท่านแวะชื้อของฝากของที่ละลึกอันขึ้นชื่อของ จ.กาญจนบุรี

16.00 น.     นำท่านเดินทางกลับสู่ สำนักงานลูกค้า

20.00 น.     เดินทางกลับถึง สำนักงานลูกค้า โดย สวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานทัวร์เมืองไทย

จบรายการนำเที่ยว
--------------------------------------------

หมายเหตุ     ทัวร์เมืองไทยฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางนี้ได้ตามความเหมาะสม
               ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยแต่ทางบริษัทฯ ยังคงยึดถือผลประโยชน์สูงสุด ของผู้เดินทางเป็น
               หลักตลอดจนมาตรฐานการบริการไว้ในระดับเดิมทุกประการ

 

อัตราค่าบริการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ใหญ่                 2,800    บาท           
เด็ก 4-6 ขวบ (สูงไม่เกิน 120 ชม. คิด 75%)
เด็ก 1-3 ขวบ ฟรี

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.อาหาร ทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
2. ห้องพักปรับอากาศ จำนวน 1 คืน (นอน 2 ท่าน)
3.รถบริการนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
4. ประกันภัย วงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
5. บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
6. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
7. พนักงานของทัวร์เมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

จองแพ็คเกจ "TMTK 001 กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน (รว..."
เลือกวันเดินทาง    *
ผู้ใหญ่ คน  *
เด็ก คน
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ชาวต่างชาติ คน
  

บริษัท ทัวร์เมืองไทย จำกัด
120/1 หมู่บ้านธันยกานต์ วัชรพล2/6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
ติดต่อ
Tel.
02-949-8625-6,02-998-4366 Fax. 02-948-1595
เสาร์-อาทิตย์ ติดที่มือถือนะคะ

แผนกทัวรในประเทศ : ต่อ 11,12 Mobile:088-553-7486(Cat),088-7572298(Cat)
แผนกทัวร์สุขภาพ: ต่อ 13 Mobile:081-856-9521 (AIS) รับจำนวน 30 ท่านขึ้นไป
แผนกสำรองบัตรโดยสาร,ตั๋วเครื่องบิน, รถบัสให้เช่าต่อ 14, Mobile: , 094-858-2252(Dtac),
แผนกทัวร์ต่างประเทศ ต่อ 15 ,Mobile: 081-8569521 เวลา 8.30 -17.00 น
แผนกทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ต่อ 16 มือถือ 088-7572-295 (Cat) 091-088-882-5623 (Dtac) เหมา 9 ท่านขึ้นไป

TourMuangThai
E-mail: tourmuangthai@hotmail.com
 
ยินดีรับบัตรเครดิต

  ชำระผ่านบัตรกสิกรไทย 0%

ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก แบบสบายๆ กับบัตรเครดิต กรุงไทย  ผ่อนชำระ 3 - 10 งวด (ขั้นต่ำ 3,000 ขี้นไป )
 

Untitled Document
บริษัท ทัวร์เมืองไทย จำกัด
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
รถบัสนำเที่ยวปรับอากาศ VIP

ตั๋วเครื่องบินราคาถูก
      

ท่องเที่ยวทั่วไทย ทัวร์เมืองไทย.com

สมัครสมาชิก
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 ลืมรหัสผ่าน
 
 

ไหว้พระ 9 วัด

TMT 923 ล่องเรือ ไหว้พระ กรุงเทพฯ - เกาะเกร็ด ... more
TMTS03 ไหว้พระนอน 9 วัดอยุธยา รับเข้าพรรษาเสริมสิริมงคล อยุธยาเมืองกรุงเก่าที่มากด้วยวัดวาอารามอันเก่าแก่ ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญในการทัวร์บุญ ทัวร์ธรรมมะ ของพี่น้องชาวพุทธใ ... more
TMT 916 ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด เส้นทางออมบุญ ปทุมธานี วัดระฆังโฆษิตาราม-วัดเทวราชกุญชร-วัดเฉลิมพระเกียรติ -วัดเชิงเลน-วัดโพธิ์ทองบนวัดหงส์ปทุมมาวาส-วัดมะขาม-วัดไผ่ล้อม-วัดสอง ... more
TMT 926 ไหว้พระ 5 วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ... more

ทัวร์สุขภาพ
โปรแกรม Walk rally สุขภาพดี Walk rally เสริมวิถีสุขภาพดี กระชับสัมพันธ์ ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นสร้างวิถีสุขภาพที่ดี ปรับพฤติกรรมด้านลบต่อสุขภาพเ ... more
10 อันดับ สุดยอดอาหารเพิ่มพลังงานที่คุณต้องลอง หนุ่ม ๆ สมัยนี้ นอกจากจะหันมาสนใจเรื่องเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของตัวเองกันมากขึ้นแล้วเรื่องของรูปร่างก็เป็นปัจจัยสำคัญอี ... more
โปรแกรมสุขภาพดี Health Retreat & Detox 3 วัน 2 คืน โปรแกรมฝึกกายและฝึกจิต สร้างความสมดุลให้กับชีวิต ด้วยการล้างพิษ ออกทั้งร่างกายและจิตใจ โปรเเกรมเฮลท์รีทรีท คือโปรแกรมการ ... more
โปรแกรมโยคะเพื่อสุขภาพและความงามอันยั่งยืน 2 วัน 1 คืน โปรแกรมโยคะเพื่อสุขภาพและความงามอันยั่งยืนเน้นบำบัดโรคประจำตัว และนำไปปฏิบัติด้วยตนเองได้ 2 วัน 1 คืน ... more
TMT แพ็คเกจทัวร์สุขภาพ 3 วัน 2 คืน ณ.สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ... more
โปรแกรมทัวร์ สุขภาพดี บุคลิกภาพเด่น 3 วัน 2 คืน ทัวร์สุขภาพ 3 วัน 2 คืน สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา กาญจนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดี บุคลิกภาพเด่น เพื่อความสุขกับการใช้ชีวิต ... more
TMT แพ็คเกจทัวร์สุขภาพ 2 วัน 1 คืน ณ.สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ... more

รถบัสปรับอากาศ vip ให้เช่า

Untitled Document
สนใจแลกลิงค์  คลิ๊กที่นี่

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
11/06029

เริ่มนับตั้งแต่  4 มกราคม2549
จำนวนผู้ชม14830806คน
ผู้เข้าชมเว็บขณะนี้20คน

Free xml sitemap generator