เพิ่มเพื่อน

ทัวร์ Super Save สุดคุ้ม 2 วัน 1 คืน กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี สายธารไอยรา รีสอร์ท

Super Save กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน

นำท่านไปสัมผัสกับดินแดน แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์

สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก  พัก สายธารไอยรา รีสอร์ท

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง

06.00 น.       พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่จากทัวร์เมืองไทย คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า และสัมภาระ (ผูก TAG รายชื่อที่กระเป๋าให้กับทุกท่าน)

06.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี บริการอาหารเช้า แบบกล่องบนรถ (มื้อที่ 1)

10.00 น. นำท่านแวะชม วัดถ้ำเสือ วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถ อัฏฐมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตรตระการตา ข้างๆ มีเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาทซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินหรือใช้ลิฟต์ขึ้นไปชมจะมองเห็นวิวเขื่อนแม่กลองได้อย่างสวยงาม

11.50 น. นำท่าน Check in ณ สายธารไอยรา รีสอร์ท รับเครื่องดื่มต้อนรับ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) อาหารจานเดียว

15.00 น. นำท่านสนุกนานกับกิจกรรม ล่องแพเปียก กิจกรรมสุดHOTHIT ของไทรโยค สนุกสนานกับเครื่องเล่นแทรมโพลีน จั๊ม และโซฟาบิน พร้อมเจ็ตสกี ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง เล่นน้ำ ชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) ณ.ห้องอาหาร พร้อมบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ สนุกสนานกับดนตรีคาราโอเกะ

วันที่สองของการเดินทาง

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 4)

08.30 น. นำท่าน Check out ออกจากที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางไปเที่ยวชม สถานี ถ้ำกระแซ (สถานีหน้าผา) จุดหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่ถือเป็น Unseen Thailand ที่สุด ทางรถไฟที่โค้งตามหน้าผาสูงชันบริเวณถ้ำ กระแซ เลาะไปตามแม่น้ำแควน้อย ระยะความยาว 400 เมตร ถือเป็นจุดที่น่าหวาดเสียวที่สุด แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นจุดที่สวยงามที่สุดด้วยเช่นกัน

หรือ นำคณะชมถ้ำเชลย นำท่านชมความงดงามของหินงอกหินย้อยของถ้ำเชลยแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์แห่งใหม่ของไทรโยค

เที่ยง เดินทางถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.30 น. สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตรจำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า ซึ่งมีส่วนหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ปัจจุบันนี้สะพานข้ามแม่น้ำแคว ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยและชาวต่างชาติรู้จักเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

15.00 น. นำท่านแวะชื้อของฝาก ณ ร้านของฝาก  เชิญท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกของ จ.กาญจนบุรี

18.30 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ จากทีมงานทัวร์เมืองไทย

——-จบรายการนำเที่ยว——

หมายเหตุ ทัวร์เมืองไทย ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางนี้ได้ตามความ เหมาะสม ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยแต่ทาง

บริษัทฯ ยังคงยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเป็นหลักตลอดจนมาตรฐานการบริการไว้ในระดับเดิมทุกประการ

อัตราค่าบริการรวม

☑ ห้องพัก 1 คืน ณ สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา (ห้องละ4ท่าน)

☑ รถปรับอากาศ เดินทางท่องเที่ยวตามกำหนดการ

☑ อาหารเช้า 2 มื้อ (อาหารกล่อง1มื้อ, ABF 1 มื้อ)

☑ อาหารกลางวัน   1 มื้อ

☑ อาหารเย็น   1 มื้อ

☑ กิจกรรมล่องแพเปียก

☑ น้ำแข็ง + น้ำอัดลม + น้ำดื่ม

☑ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

☑ มัคคุเทศก์พร้อมทีมงานอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

☑ ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

☒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 %  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

☒ อาหารและเครื่องดื่มสั่งเพิ่มพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

☒ ค่าใช้จ่ายภายในห้องพัก ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ทิปพนักงานบริการ ฯลฯ

☒ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ทุกชนิดตลอดการเดินทางและงานปาร์ตี้

120/1 หมู่บ้านธัญยกานต์ ซอยวัชรพล 2/5 แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน กรุงเทพ 10220โทรศัพท์.02-949-8625-6, (088)-553-7486, (088)-757-2298

โทรสาร.02-948-1595 E-mail: tourmuangthai2@gmail.com ใบประกอบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06029

นั่งรถชมวิวกิจกรรมชมถ้ำเชลย ที่มีประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ได้ศึกษาและเป็นถ้ำที่สวยงามวิจิตระการตามากอีกแห่งหนึ่ง และเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับ

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน