เพิ่มเพื่อน

TMT 914 ไหว้พระ 9 วัด ฉะเชิงเทรา – บางคล้า

อิ่มใจ อิ่มบุญ ณ จ. ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา – วัดจีนประชาสโมสร – นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร – วัดซำปอกง
ตลาดบ้านใหม่ (ตลาดริมน้ำ 100 ปี) – วัดเล่งฮกยี่  – พระพิฆเนศปรางค์นอนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

 

การเดินทาง (ออกเดินทางทุกวัน)
08.00 น.     พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ ทัวร์เมืองไทยฯ คอยต้อนรับและ     อำนวยความสะดวก
08.30 น.     ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พร้อมบริการอาหารว่าง (มื้อที่1)
09.00 น.     เชิญท่านนมัสการขอพรจาก องค์หลวงพ่อพุทธโสธร  ณ วัดโสธรวราราม     วรวิหาร
10.30 น.     นำท่านชม วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) วัดญวนในลัทธิมหายาน       ภายในวัดมีวิหารลักษณะเหมือนศาล เจ้า เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต  (พระไตรรัตนนายก)หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “เจ้าพ่อซำปอกง” ในประเทศไทยมีเพียง 3 องค์เท่านั้น ประดิษฐานอยู่ที่วัดกัลยาณมิตร (ฝั่งธนบุรี) จังหวัดกรุงเทพฯ วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ วัดอุภัยภาติการาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวจากฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน มานมัสการอยู่เป็นประจำ
11.00 น.     จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ตลาดบ้านใหม่ หรือ ตลาดริมน้ำ 100 ปี  ตลาดที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีวิถีชีวิตเดิมที่โดดเด่นที่แตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ นั้นคือ บ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ และละครย้อนยุคของชุมชนชาวจีน เช่น อยู่กับก๋ง นางนาคเจ้าสัวสยาม ร้านขายของและร้านอาหารที่มีความหลากหลาย เป็นที่รวบรวมอาหารรสเด็ดของแปดริ้ว ทั้งอาหารจีน อาหารไทย มีร้านกาแฟโบราณรสชาติเข้มข้นหอมหวาน
เป็นที่รวบรวมของฝากที่ต้องแวะซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
พร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตย้อนยุค เลือกชิมอาหารและขนมรสอร่อย
อาทิเช่น กะลอจี๋ ข้าวตัง ไอศรีมโบราณ และขนมแปลก ๆ อีกนานาชนิด
12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านป้าหนู (มื้อที่ 2)
13.00 น.     นำท่านชม วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) เป็นวัดจีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ที่ขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ ในกรุงเทพฯ สิ่งที่น่าสนใจใน วัดได้แก่ รูปปั้นขนาดใหญ่ของจตุโลกบาลและ เทวรูปจีนอ้วยโห้ซึ่งแต่งกายชุดนักรบ นอกจากนี้มีวิหาร ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เช่นวิหารบูรพาจารย์ วิหารเจ้าแม่ กวนอิม วิหารว่อง อ้วนตี่ วิหารตี่ซังอ๋อ และสระนที
สวรรค์ ฯลฯ
14.00 น.     นำท่านเดินทางไปสักการะขอพรพระพิฆเนศปรางค์นอน องค์ใหญ่ที่สุดในโลกริมแม่น้ำบางปะกง วัดสมานรัตนาราม สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงโปรดพระราชทานให้พระครูธรรมธร ไพรัตน์ ปัญญาธโรประธาน
จัดสร้างพระพิฆเนศปางนอนใหญ่ที่สุดในโลกเข้าเฝ้าทูลถวายพระพิฆเนศปางนอนเสวย
สุของค์ต้นแบบ
15.00 น.     นำท่านแวะชื้อของฝากของขึ้นชื่อ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ เช่น ขนมจาก ขนมเปี้ยะ
15.30 น.     นำท่านเดินทางสู่ จุดหมายปลายทาง
16.30 น.     เดินทางกลับถึง กรุงเทพมหานคร (เวลาโดยประมาณ) โดยสวัสดิ์ภาพ
พร้อมความประทับใจ จากทีมงานทัวร์เมืองไทย

จบรายการนำเที่ยว

                                  ———————————————–

หมายเหตุ     ทัวร์เมืองไทย ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางนี้
ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยแต่ทางบริษัทฯ ยังคงยึดถือผลประโยชน์
สูงสุด ของผู้เดินทางเป็นหลักตลอดจน มาตรฐานการบริการไว้ในระดับเดิมทุกประการ
อัตราค่าบริการ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
อัตราค่าบริการนี้รวม
–  ยานพาหนะบริการนำเที่ยวตลอดการเดินทาง / รถตู้ / รถโค้ช
–  อาหารเช้า 1 มื้อ
–  อาหารกลางวัน 1 มื้อ
–  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
–  ค่าธรรมเนียมในการล่องเรือ
–  เจ้าหน้าที่จากทัวร์เมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
–  ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  ค่าัรักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
–  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
–  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน