เพิ่มเพื่อน

ภูเก็ต-สิมิลัน-พีพี 5 วัน 4 คืน

ทะเลอันดามัน เราจะนำท่านเที่ยว หมู่เกาะสิมิลัน  สัมผัสกับสีสันของท้องทะเลสีเขียวมรกตและโลกใต้ทะเลที่งดงาม ท่านจะประทับใจกับเกาะนี้อย่างแน่นอนลิ้มรสอาหารทะเลจานร้อนสด ๆ สนุกสนานกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ท่านจะได้รับความประทับใจ

เดินทาง   12-16 เมษายน , 28 เมษายน –2 พฤษภาคม ท่านละ8,999 บาท

วันแรก              กรุงเทพฯ-พังงา

18.00  น.             พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

19.00  น.            โดย รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ ออกเดินทางสู่ จ.พังงา

รับประทานอาหารค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์(เซทเมนู)

วันที่สอง            หมู่เกาะสิมิลัน-ภูเก็ต

07.00 น.              รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ สโมสรท่าเรือ

08.30น.               ถึงท่าเรือบ้านน้ำเค็ม เพื่ออุปกรณ์น้ำเตรียมพร้อมและรับฟังคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ เดินทางสู่ หมู่เกาะสิมิลัน นำท่านขึ้นเกาะ4 เป็นที่ตั้งของอุทยาน ให้ได้ได้เล่นน้ำหน้าชายหาด

12.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน(3) ไทยบุฟเฟต์ริมชายหาด

บ่าย                   ดำน้ำต่อที่ด้านตะวันออก เกาะ 8  ขึ้นจุดชมวิว หินเรือใบ เกาะบางู (เกาะ 9) , อ่าวเกือก (เกาะ 8) ซึ่ท่านสามารถพักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำชมปะการัง หรือปีนจุดชมวิวบนหินเรือใบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน เหมาะสมกับเวลานำท่านอำลาเกาะสิมิลัน ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ

17.00น.             เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต

19.00 น.              รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ โพงพางซีฟู๊ด หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ..พักผ่อนตามอัธยาศัย

( พักค้างคืนที่  โรงแรมป่าตองลอจ หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน )

 

วันที่สาม             หมู่เกาะพีพี-ภูเก็ตแฟนตาซี

07.00 น.              รับประทานอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.              นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี  อิสระในการพักผ่อน เที่ยวชมรอบเกาะ

12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน(6) จากนั้นท่านชมธรรมชาติและความงามของ อ่าวต้นไทร เวิ้งอ่าวในวงล้อม แห่งขุนเขา ชมอ่าวปิโล๊ะซามะ และดำน้ำชมปะการังความงามระดับโลกและเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง

19.00 น.               รับประทานอาหารค่ำ(7)ที่ ภัตตาคารมโนราห์ แล้วนำท่านชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี

( พักค้างคืนที่  ป่าตองลอด์จ  หรือ   เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน )

(สำหรับผู้ที่ไม่ได้ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี รับประทานอาหารค่ำอิสระ)

 

วันที่สี่                 ภูเก็ต-สุราษฏร์ธานี-กรุงเทพฯ

07.00 น.             รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่าน นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลองชม พระผุด ณ วัดพระทองสักการะ  อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร วีรสตรีชาวถลางผู้ต่อสู้เยี่ยงชายชาตรีเพื่อป้องกันบ้านเมืองจากพม่าในสงครามเก้าทัพและเยี่ยมชม โรงงานผลิตเม็ดมะม่วง

12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ไทยวิลเลจ แล้วนำท่านเดินทางสู่ จ.สุราษฏร์ธานี สักการะ พระธาตุไชยา และซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น ไข่เค็มไชยา ฯลฯ

18.00 น.              รับประทานอาหารค่ำ(10) ที่พลับพลาซีฟู๊ด แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า               กรุงเทพมหานคร

05.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……………….

 

หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

สิ่งที่ควรนำติดตัว  ครีมกันแดด  ยาประจำตัว กล้องถ่ายรูป รองเท้าแตะ และหัวใจที่รักธรรมชาติ

 

กำหนดเดินทางวันที่  12–16 เม.ย. , 28-2 พ.ค. , 4-8 พ.ค.

(รวมภูเก็ตแฟนตาซี)

ผู้ใหญ่ ท่านละ 8,999 บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี เสริมเตียง 8,555 บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง 7,999 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท      (ไม่รวมภูเก็ตแฟนตาซี)

 

ผู้ใหญ่ท่านละ 7,999 บาท

เด็กอายุ 2-11ปี เสริมเตียง 7,555 บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง 6,999 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท

 

 

 

อัตรานี้รวม

  รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์

  เรือยนต์เที่ยวสิมิลัน,เรือเฟอร์รี่เที่ยวพีพี

   ที่พักที่ จ. ภูเก็ต 2 คืน พัก ป่าตองลอด์จ หรือ  เทียบเท่า

  อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

   อุปกรณ์ดำผิวน้ำ  เช่น หน้ากาก ชูชีพ

  มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่

  ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,

ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ    วันละ 50 บาท/ท่าน รวม 5 วัน 250 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

การคืนบัตรเดินทาง

– แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด

– ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) หัก 1,000 บาท

– แจ้งภายใน 14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน

 

 

 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน