เพิ่มเพื่อน

ตะรุเตา-หลีเป๊ะ-หินงาม-จาบัง 5 วัน 4 คืน

สตูลเจาะลึก-หมู่เกาะตะรุเตา

ขอนำท่านสู่หมู่เกาะที่อยู่ใต้สุดของประเทศ  ในอดีตเคยเป็นที่คุมขังของนักโทษการเมือง จนได้ชื่อว่า  นรกตะรุเตา  แต่ปัจจุบันกลายเป็น สรรค์ตะรุเตา หมู่เกาะที่หนาแน่นไปด้วยเวิ้งอ่าว  ขายหาดที่ขาวละเอียดดั่งแป้ง  ป่าปะการังที่สมบูรณ์ ดงปะการังอ่อน และหนาแน่นด้วยฝูงปลา  ทัศนียภาพอันแปลกตาเป็นซุ้มประตูโค้งที่  เกาะไข่ หาดหินงาม ที่ลือชื่อ แต่สุดยอดตะโง๊ะ เราจะพาท่านซอกแซก เจาะลึกไม่ใช่พบหมู่เกาะนี้เพียงแค่ผ่านทางเท่านั้น ยังพาท่านไปสำรวจแหล่งปะการังที่ค้นพบใหม่ที่ เกาะดง เกาะอังที่เงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติ

เดินทาง 12 – 16 เมษายน 2559เพียงท่านละ 9,999 บาท(แอร์)

วันแรก           กรุงเทพฯ-มหาชัย-ตรัง

17.00 น.              พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ อย่างอบอุ่น

17.30 น.              ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  ฟังเรื่องราวจากมัคคุเทศก์  รับประทานอาหารค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์(เซทเมนู) (   พักค้างคืนบนรถ  )

วันที่สอง       ตรัง-สตูล

07.00 น.             อรุณสวัสดิ์ ณ จ.ตรัง รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล

10.00 น.            นำท่านลงเรือเดินทางสู่ หมู่เกาะปะการัง รับประทานอาหารกลางวัน(3)เดินทางถึง เกาะตะรุเตา สถานกักกันนักโทษอดีต นำท่าน สักการะเจ้าพ่อตะรุเตา ชม พิพิธภัณฑ์ ศูนย์นิทรรศการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา  แล้วเดินทางสู่ หมู่เกาะกลาง หมู่เกาะกลาง อยู่ ระหว่างเกาะอาดัง และ เกาะตะรุเตา  มี  เกาะไข่  เป็นหลักเป็นเกาะเล็กๆ กลางมหาสมุทรที่มีความงามแปลกตา  หาดทรายขาว ละเอียด  มีซุ้มประตู  ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของหิน  จุดเด่นรอบเกาะคือ น้ำทะเลสีครามสวย เราจะปล่อยเวลาท่านได้พบกับความงามของธรรมชาติอย่างเต็มที่  แล้ว มุ่งหน้าสู่ เกาะอาดังเกาะแห่งความฝันบนเกาะอาดังเป็นแนวชายหาดโค้ง  มีคลองเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากการทับถมของทราย เป็นบริเวณที่งามหาดทรายขาว ตัดกับน้ำทะเลสีครามบริเวณนี้เรียกว่าแหลมสนมีแนวสนเรียงราย

19.00 น.              รับประทานอาหารค่ำ(4) รีสอร์ท  (พักวารินทร์ รีสอร์ท  ห้องปรับอากาศ   ห้องละ 2 – 3   ท่าน)

วันที่สาม        หมู่เกาะตะรุเตา

07.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า(5)  แล้วเตรียมตัวพบกับโลกอันสวยงามเต็มเหยียดตลอดวัน

09.00 น.                 แล้วเดินทางสู่ เกาะดง ที่มีหินสองก้อน ตั้งซ้อนกันอยู่ได้อย่างแปลกตา ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุด  ที่ทีมงานโคล่าทัวร์ค้นพบความสวยงาม ดาวขนนก ซึ่งเราขอรับประกันว่าท่านจะไม่ผิดหวัง บริเวณนี้เป็นแหล่งกุ้งมังกรแล้วอ้อมเดินทางสู่ เกาะไผ่  เป็นแนวปะการังที่เริ่มก่อตัวขึ้นใหม่  ฝูงปลาแหวกว่ายไปมาหน้าดูเป็นที่สุด  ถัดเข้าไปเป็นแนวปะการังใบปลิกที่หนาแน่น  นั่งเรือเล็กขึ้นชายหาดที่ไม่มีรอยเท้าผู้คนเลยนอกจากพวกเราเท่านั้น  ชายหาดสีขาวยาวเหยียด  เม็ดทรายระเอียดยิบ  น้ำใสสะอาดทั่วทั้งอ่าว  ราวน้ำในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่  จุดนี้เป็นจุดที่ธรรมชาติยังดำรงอยู่เต็มเปี่ยมอย่างหาที่อื่นไม่ได้  ธรรมชาติยังดำรงอยู่อย่างที่หาที่อื่นไม่ได้

12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน(6) บริเวณอ่าวลิง แล้วเดินทางสู่  เกาะรอกวย  และ  เกาะน้ำผึ้ง ให้ท่านได้ชมปะการังที่มีความงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้ เดินทางถึง เกาะหินงาม  เกาะเล็กๆ ที่เลื่องชื่อไปทั่วประเทศ  หินสีดำกลมมนตลอดแนวชายหาดเป็นที่ฉงน  และน่าอัศจรรย์ใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร  เป็นความงามที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้รอบๆ เกาะเป็นแนวเกาะปะการังน้ำตื้นที่งามอีกแห่งหนึ่ง  ความงามเช่นนี้ต้องค่อยๆ ดื่มด่ำ  แล้วซึมซับแล้วเราจะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ  ชมร่องน้ำจาบัง ร่องน้ำที่มีความงดงามที่สุดของหมู่เกาะนี้เพราะกลางร่องน้ำซึ่งกระแสน้ำพัดมีโขดหินประมาณ 3-4 ก้อนตั้งอยู่ระดับประมาณ 15-20 ฟุตมีเกาะปะการังสีลูกกวาดสวยสะดุดตาขึ้นแน่นไปทั้งก้อน เป็นความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อประดับน่านน้ำนี้ เดินทางสู่ เกาะราวี  เกาะใหญ่ที่อยู่เคียงคู่กับ เกาะอาดัง  เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ  แต่น้อยคนนักที่จะเดินทางไปถึง  เป็นสิ่งที่เราพยายามนำทุกท่านสู่สิ่งที่ดีที่สุด

18.30 น.                 รับประทานอาหารค่ำ(7) ( พักค้างคืน ที่วารินทร์ รีสอร์ท  ห้องปรับอากาศ ห้องละ 2-3   ท่าน )

วันที่สี่             หมู่เกาะตะรุเตา-ท่าเรือปากบารา-สันหลังมังกร-ตรัง

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ รีสอร์ท แล้วเก็บสัมภาระเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา

11.00 น.              เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา

12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน(9) แล้วนำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก

19.00 น.            รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ พลับพลาซีฟู๊ด แล้วเดินทางกลับ

วันที่ห้า           กรุงเทพมหานคร

07.00 น.            เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยวัสดิภาพ…………….

หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

สิ่งที่ควรนำติดตัว  ครีมกันแดด  ยาประจำตัว กล้องถ่ายรูป รองเท้าแตะ และหัวใจที่รักธรรมชาติ

กำหนดเดินทางวันที่  

12 – 16 เมษายน 2560

ท่านละ 9,999 บาท (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3500 บาท)

เด็กอายุ 2-11 ปี เสริมเตียง 9,555 บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง 8,999 บาท

อัตรานี้รวม

 • รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
 • เรือยนต์ท่องเที่ยวหมู่เกาะตะรุเตา
 • อาหารตามรายการที่ระบุ และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก เกาะหลีเป๊ะ พัก  วารินทร์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  2 คืน  (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  100,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ และผู้ช่วย
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับ วันละ 50 บาท/1 ท่าน รวม 5 วัน เป็นเงิน 250/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน  มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน

การคืนบัตรเดินทาง

– แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด

– ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ

– แจ้งภายใน 14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน

 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน