เพิ่มเพื่อน

ท่องทะเลตรัง-ลังกาวี-บูดาย่า 5 วัน 4 คืน

ท่องทะเลตรัง-ลังกาวี-บูดาย่า
บริษัท ทัวร์เมืองไทย จำกัด  ขอเสนอรายการท่องเที่ยวยอดฮิตประจำปี ณ มาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้าน

เที่ยวชมศิวิไลซ์และความสวยงามของเกาะลังกาวี แห่ง รัฐเปอร์ลิศ เดินทางสู่เกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่ที่ทันสมัย

ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกอย่างจุใจที่ตลาดกั๊วะ ตรัง อุดมทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นทะเล น้ำตก ภูเขา โดยเฉพาะทะเล แนวปะการังน้ำตื้นที่มีสีสันสวยสดใส และ ลิ้มรสกับอาหารทะเลสดและอาหารพื้นบ้าน สนุกสนานกับมัคคุเทศก์ที่อารมณ์ดี

ออกเดินทาง 12-16 เม.ย. 60           เพียงท่านละ 7,999 บาท

 

วันแรก          กรุงเทพฯ-ตรัง
18.00 น.            พร้อมกันที่   สวนลุมพินีวัน   ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา   ต้อนรับท่านโดย  เจ้าหน้าที่ อย่างอบอุ่นและกันเอง

18.30 น.            โดยรถโค้ชปรับอากาศ  พร้อมห้องสุขภัณฑ์ เดินทางมุ่งหน้าสู่ ภาคใต้ของประเทศ ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจาก มัคคุเทศก์ รับประทานอาหารค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์(เซทเมนู)

วันที่สอง       ตรัง-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน-เกาะม้า
06.00 น.            รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ห้องอาหารของโรงแรม                     แล้วเดินทางสู่ท่าเรือหาดปากเมงเพื่อนำท่าน ลงเรือเพื่อชมความงามของ ถ้ำมรกต ท่านต้องไต่เชือกเข้าถ้ำอันมืดมิดประมาณ 15 ม. ท่านจะเริ่มเห็นทางออกอีกด้านหนึ่ง แสงพระอาทิตย์ซึ่งสะท้อนกับสีมรกตของน้ำทะเลสะท้อนสู่ปากผนังถ้ำ ท่านต้องตะลึงกับสิ่งมหัศจรรย์ของถ้ำมรกตแห่งนี้  ซึ่งท่านยากจะสัมผัสได้จากที่ไหนๆ

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน(3)

บ่าย                  ไปตามเส้นทางออกจากท่าเรือมุ่งสู่เกาะกระดาน ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลา ที่มาคอยต้อนรับ จากนั้นเดินทางสู่เกาะเชือก สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการังหลากสีสัน และสัตว์ทะเลนานาชนิด จนถึงเวลาที่เหมาสม

19.00 น.              รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ ครัวธรรมนูญ
( พักค้างคืนที่โรงแรม วัฒนาพาร์ค  พักห้องละ 2 – 3  ท่าน )

วันที่สาม       สตูล-ลังกาวี
06.00น.               รับประทานอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะรัง นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง แล้วลงเรือเฟอร์รี่ มุ่งหน้าสู่ เกาะลังกาวี ฟังข้อปฏิบัติเมื่ออยู่ในมาเลเซีย ผ่านเกาะยาว ซึ่งเป็นเกาะสุดท้ายของไทย บริการเครื่องดื่มเย็นๆ

11.00น.               ถึงเกาะลังกาวี ทำพิธีตรวจเอกสาร นำท่านขึ้นรถโค้ช คันที่เดินทาง
12.00น.               รับประทานอาหารกลางวัน(6) ที่ภัตตาคารกัมปงสยาม

บ่าย                     นำท่านชมความงามของโลกใต้ทะเลแล้วนำท่านชมสุสานพระนางมัตสุรีย์ (พระนางเลือดขาว) หรือพระนางวาจาศักดิ์สิทธิ์ ที่สาปแช่งเกาะลังกาวีมิให้เจริญ 7 ชั่วโคตร แล้วนำท่านชม พิพิธธัณฑ์มหาธีร์ นำท่านสู่  บูดาย่า เพลิดเพลินกับหมู่เกาะต่าง ๆ ให้อาหารนก  อินทรีย์ระหว่างการเดินทางที่มีนกอินทรีย์นับร้อย และธรรมชาติอันสวยงาม ชมฝูงปลาเสือพ่นน้ำที่ออกมาหากิน โดยการพ่นน้ำเพื่อล่าเหยื่อ พร้อมชมธรรมชาติที่สวยงาม

19.00น.              รับประทานอาหารค่ำ(7) ที่ภัตตาคาร หมู่บ้านไทย
(พักค้าง โรงแรมมาย หรือเทียบเท่า 3 ดาว)

วันที่สี่           ลังกาวี-สตูล
07.00น.             รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00น.              นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกั๊วะ ตลาดในเมืองที่ใหญ่ที่สุด ท่านสามารถ ซื้อสินค้าปลอดภาษีได้เต็มเวลาอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยด้วย เรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง)

12.30น.               รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ น้องนี
บ่าย                     นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
18.00น.              รับประทานอาหารค่ำ(10)ที่ พลับพลาซีฟู๊ด แล้วเดินทางกลับ

วันที่ห้า           กรุงเทพฯ
05.00  น.             เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

สิ่งที่ควรนำติดตัว  ครีมกันแดด  ยาประจำตัว กล้องถ่ายรูป รองเท้าแตะ และ  หัวใจที่รักธรรมชาติ

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง            หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 6 เดือน

ในกรณีไม่มีหนังสือเดินทาง เพิ่มเงินท่านละ 300 บาท

 

เดินทางวันที่ 12-16  เมษายน 2560
ท่านละ 7,999 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 2,999 บาท)
เด็กอายุ 2-11 ปี เสริมเตียง ท่านละ  7,555 บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง ท่านละ 6,999 บาท

อัตรานี้รวม

– รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
– เรือเฟอร์รี่ ไป-กลับ สตูล-ลังกาวี , เรือท่องเที่ยว เกาะบูดาย่า , เรือท่องเที่ยวทะเลตรัง
– อาหารตามรายการที่ระบุ  และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
– ที่พัก    ตรัง พัก โรงแรมวัฒนาพาร์ค  หรือเทียบเท่า  1 คืน  (ห้องละ 2-3 ท่าน)ลังกาวี พัก โรงแรมมาย หรือเทียบเท่า 1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
– วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
– มัคคุเทศก์ ,
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
– ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม
– ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ      วันละ 50 บาท คิด 5 วัน 250 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน        มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน

การคืนบัตรเดินทาง

– แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
– ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ
– แจ้งภายใน 14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
☎      :           0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
☎   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tourmuangthai (กรุณาใส่ @ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

“ TOURMUANGTHAI ”

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน