เพิ่มเพื่อน

กระบี่-ตรัง ลอดท้องมังกร 5 วัน 4 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ-กระบี่
18.00น. พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่
19.00น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง
รับประทานอาหารค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย…( พักค้างคืนบนรถ )

วันที่สอง กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า(2) ณห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. นำท่านท่องทะเลกระบี่สู่ หมู่เกาะปอดะ จุดหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่ของทะเลกระบี่ ที่มีความงามแปลกตา ด้านหน้ามีเกาะรูปร่าง
แปลก ๆ เรือแล่นผ่านเกาะเล็กเกาะน้อย แวะชม เกาะปอดะใน หรือ เกาะสน และ เกาะปอดะนอก หรือ เกาะด้ามขวาน เกาะทัพ เกาะหม้อ (ทะเลแหวก) รอบ ๆ เกาะยังมีแนวปะการังสวยมากและฝูงปลาการ์ตูน สีสันสวยงามแหวกว่ายอยู่รอบตัว
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(3) ปิกนิก แล้วเดินทางสู่ เกาะไก่ ใต้ทะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสัน แล้วเดินทางสู่ อ่าวพระนาง เรือจะลัดเลาะผ่านป่าและเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา ริมชายหาดมี ถ้ำพระนาง ที่มีชื่อเสียงด้านหน้าคือ ชายหาดแล้ว
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ ก้อยกุลา
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย
( พัก ที่โรงแรมเวียงทองหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 – 3 ท่าน ห้องพักปรับอากาศ )

วันที่สาม ตรัง-ถ้ำมรกต-เกาะเชือก-เกาะกระดาน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้วเดินทางสู่ท่าเรือหาดปากเมงเพื่อนำท่าน ลงเรือเพื่อชมความงามของ ถ้ำมรกต ท่านต้องไต่เชือกเข้าถ้ำอันมืดมิดประมาณ 15 ม. ท่านจะเริ่มเห็นทางออกอีกด้านหนึ่ง แสงพระอาทิตย์ซึ่งสะท้อนกับสีมรกตของน้ำทะเลสะท้อนสู่ปากผนังถ้ำ ท่านต้องตะลึงกับสิ่งมหัศจรรย์ของถ้ำมรกตแห่งนี้ ซึ่งท่านยากจะสัมผัสได้จากที่ไหนๆ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(3)
บ่าย ไปตามเส้นทางออกจากท่าเรือมุ่งสู่เกาะกระดาน ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลา ที่มาคอยต้อนรับ จากนั้นเดินทางสู่เกาะเชือก สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการังหลากสีสัน และสัตว์ทะเลนานาชนิด จนถึงเวลาที่เหมาสม
17.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(7)ภัตตาคาร สุวิมล
19.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
(พักที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน)

วันที่สี่ น้ำตกสายรุ้ง-ล่องเรือชมถ้ำเล-สุราษฎร์ธานี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น. นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองตรัง ชม อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ เจ้าเมืองตรังคนแรก นำท่านซื้อของฝาก เช่น เค้กเมืองตรัง
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ครัวนาพญา
บ่าย นำท่านลงเรือชม ถ้ำเล ซึ่งเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ที่เรือสามารถลอดผ่านได้ ภายในถ้าลอดนั้นมากมายไปด้วยหินงอกหินย้อย ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (10)ที่ พลับพาซีฟู๊ด จ.สุราษฎร์ธานี จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ( พักค้างคืนบนรถ )

วันห้า กรุงเทพฯ
05.30น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
เดินทาง 12-16 เม.ย. 28 เม.ย.-2 พ.ค. , 4-8 พ.ค. 60
เด็กอายุ 2-11 ปี เสริมเตียง ท่านละ 5,555 บาท ราคาท่านละ 5,999 บาท (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,999 บาท)
เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง ท่านละ 4,999 บาท
สิ่งของที่ควรนำติดตัว ยาประจำตัว, ครีมกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ฟิมล์, ชุดสวมสบายและหัวใจที่รักธรรมชาติ

อัตรานี้รวม
รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ หรือ รถตู้ปรับอากาศ
เรือยนต์นำเที่ยวทะเลกระบี่ ทะเลตรัง
ที่พักที่ 2 คืน ตามโปรแกรม
อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
ประกันชีวิต 1,000,000 / อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ วันละ 50 บาท/ท่าน รวม 5 วัน 250 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การคืนบัตรเดินทาง
– แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
– ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ
– แจ้งภายใน 14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
      :           0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tourmuangthai (กรุณาใส่ @ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

 TOURMUANGTHAI 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน