เพิ่มเพื่อน

ไหว้พระ 9 วัด ปทุมธานี

ไหว้พระ 9 วัด ปทุมธานี
ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวม

สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

   

กำหนดการเดินทาง

06.30 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

07.00 น.     นำท่านออกเดินทางสู่ จ.ปทุมธานี พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

08.30 น.     (1) วัดเจดีย์หอย บริเวณวัดมีการขุดพบซากหอยนางรมยักษ์อายุนับล้านปีจำนวนมาก
หลวงพ่อทองกลึงจึงนำ ซากหอยโบราณมาก่อเป็นเจดีย์ขึ้นที่ด้านหน้าทางเข้า และในวัด
นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปและศิลปวัตถุโบราณวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้เก่าๆ
จำนวนมาก เช่น ตุ่มสามโคก ถ้วยชามดินเผา ไม้แกะสลัก เครื่องคิดเลข เปลือกหอย
นางรมยักษ์ หอยมือเสือยักษ์ ฆ้องทองเหลืองที่ลูบแล้วมีเสียงดังได้โดยไม่ต้องตี นอกจากนี้
ในบริเวณวัดยังมีสวนสมุนไพร บ่อเลี้ยงเต่าและบ่อปลาสำหรับให้นักท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจกับการให้อาหารสัตว์เหล่านี้

09.30 น.     (2) ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมืองเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งของจังหวัดปทุมธานี
เป็นที่ประดิษฐานเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นที่เคารพ สักการะของชาวจังหวัดปทุมธานี
ศาลหลักเมืองนี้อยู่บริเวณทางเข้าศาลากลางจังหวัด สร้างขึ้น เมื่อ วันที่ 3 มกราคม
พ.ศ. 2520 เป็นศาลาแบบจตุรมุข ยอดกลางมีลักษณะคล้ายก้านดอกบัวหลวงเหนือ
ขึ้นไป เป็นฐานกลีบบัวรองรับมณฑป ภายในมณฑปประดิษฐานหลักเมือง และมีรูปหล่อพระ
นารายณ์ สี่กรทรง เหนือหลังนกฮูก และพระวิษณุหล่อด้วยสำริด ด้านหลังของมณฑป
บรรจุพระยอดธงวัดไก่ เตี้ย อีกทั้งสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์มากมาย ประกอบด้วยเครื่องรางของขลัง
ที่รวบรวมมาจากวัดต่าง ๆ ใน จังหวัด ปทุมธานี

10.00 น.     (3) วัดเจดีย์ทอง ในวัดนี้มี เจดีย์ทรง รามัญสร้างมาประมาณ 160 ปี เป็นสถาปัตยกรรม
มอญที่เลียนแบบมาจากเจดีย์จิตตะกองของพม่า และยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย
สร้างขึ้นด้วยหยกขาวเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยรามัญ

10.30 น.     (4) วัดชัยสิทธิ์ เดิมมีนามว่า ” วัดป่า ” เนื่องจากเดิมบริเวณวัดทั้งหมดเป็นป่าโดยทั่วไป
ต่อมาปี พ.ศ.2402 เจ้าสัวเขียวได้มาทำการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะให้ดีขึ้น ครั้นเมื่อปี
พ.ศ.2486 สมัยพระอธิการเจิม ยสชา โตเป็นเจ้าอาวาส ได้เปลี่ยนชื่อวัดป่า เป็นชื่อ
วัดชัยสิทธิธาวาส                   

11.00 น.     (5) วัดไผ่ล้อมๆ เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ำเจ้า พระยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเนื่องจากบริเวณวัดนั้นมี ต้นไม้ขึ้น
อยู่หนาแน่นเป็นที่อาศัยของ นกปากห่าง จำนวน มาก นกปากห่างเป็นนกที่อยู่ในตระกูล
นกกระสา มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย ลาว เขมร และเวียดนาม
นกชนิดนี้จะเริ่มอพยพมาอาศัยอยู่ที่วัดไผ่ล้อมในระหว่างเดือน พ.ย.ถึงเดือน มิ.ย.ของทุกปี

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.00 น.     (6) วัดอัมพุวราราม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดที่ชาวบ้าน เลื่อมใสศรัทธา มักมาบนบานศาลกล่าวขอพรให้
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว และโชคลาภสมหวังไปทุกราย นั่นก็คือ “พระพุทธรูป
หลวงพ่อโต” ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว ปางมารวิชัย ประดิษฐานภายในวิหารหลังเล็ก
(7) วัดสิงห์  เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งยังปรากฏเจดีย์ โบสถ์ วิหารเก่าแก่ ควรค่าแก่การศึกษาด้านประวัติศาสตร์
โบราณคดี พระพุทธรูปสำคัญของวัดคือ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย สมัยกรุง
ศรีอยุธยา พระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อเพชร) นอกจากนี้ยังมีโกศบรรจุอัฐิหลวงพ่อพญากราย ซึ่งเป็นพระ
มอญธุดงค์มาจำพรรษาที่วัดสิงห์ บนกุฎิของวัดมีพิพิธภัณฑ์ เก็บรักษาของเก่า ได้แก่ ตุ่มสามโคก แท่น
บรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมือง สามโคก ใบลานอักษรมอญ
ตู้พระธรรม และพระพุทธรูป
(8) วัดบางนา เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2310 โดยมีครอบครัวคนไทยอพยพหนีภัยสงครามมาจากกรุง
ศรีอยุธยา และได้จัดสร้างวัดนี้ขึ้น ซึ่งแต่เดิมอยู่ในคลอง ไม่สะดวกต่อการคมนาคม จึงได้ย้ายมาอยู่ริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา ภายในบริเวณวัดมีพระป่าเลไลย์ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง 2 องค์ เสาหงส์ และกุฏิตึกโบราณ นอก
จากนี้ยังขุดค้นพบกระเบื้องดินเผาตัวผู้ ตัวเมียสำหรับมุงหลังคาโบสถ์อายุกว่า 100 ปี ประชาชนมักแวะมา
สักการหลวงปู่เส็งซึ่งมรณภาพแล้วแต่สรีระไม่เน่าไม่เปื่อย และยกหินศักดิ์สิทธิ์เสี่ยงทาย
(9) วัดหงส์ปทุมวาส เป็นวัดที่สร้างโดยชาวมอญที่อพยพหนีพม่ามาไทยในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี มี
สัญลักษณ์ของวัดมอญคือ เสาหงส์ ซึ่งบนยอดเสาเป็นตัวหงส์ หมายถึง เมืองหงสาวดี เมืองหลวงของชาว
มอญ ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดคือ พระพุทธชินราชจำลองปางมารวิชัย  เจดีย์มอญจำลองแบบมาจากเจดีย์จิต
ตะกองในเมืองหงสาวดี วิหารจำลองได้แบบมาจากกรุงหงสาวดีหลังคาเป็นชั้นๆ มีลวดลายที่สวยงามมาก
อุโบสถเป็นอุโบสถสร้างใหม่ตามสถาปัตยกรรมของไทย มองเห็นช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ได้แต่ไกล ภายใน
อุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติและยังมีพระพุทธรูปปาง มารวิชัย  รูปหล่อหลวงปู่เฒ่าที่
ชาวบ้านนับถือ  และมีศาลาการเปรียญประดับด้วยไม้แกะสลักสวยงาม วัดแห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหน้าวัด มีพันธุ์ปลาต่าง ๆ มากมายที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น ปลาสวาย
ปลาเทโพ ว่ายมาชุมนุมกันอยู่เนืองแน่นเพื่อรอรับอาหารจากผู้มาทำบุญไหว้พระที่วัด

จบรายการนำเที่ยว
***********************************
หมายเหตุ       ทัวร์เมืองไทยฯ  ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางนี้ได้ตามความเหมาะสม
ในกรณีเกิดเหตสุดวิสัยแต่ทางบริษัทฯ ยังคงยึดถือผลประโยชน์สูงสุด ของผู้เดินทางเป็นหลักตลอด
จนมาตรฐานการบริการไว้ในระดับเดิมทุกประการ

อัตราค่าบริการ สำหรับ 8 ท่าน ราคา  บาท / ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

–  รถตปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง บริการนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
(รับ – ส่ง ณ จุดทีู่ลูกค้าระบุ)
–  อาหารเช้าแบบปิกนิค 1 มื้อ
–  อาหารกลางวัน ณ ร้านคีรีธารา 1 มื้อ
–  อาหารว่าง + เครื่องดื้มตลอดการเดินทาง
(ขนมขบเคี้ยว + น้ำอัดลม + น้ำเปล่า + ผลไม้ตามฤดูกาล + น้ำผลไม้)
–  ประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
–  ไกด์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลตลอดการเดินทาง
–  แถมฟรี สังขทาน ถวายรวม วัดละ 1 ถัง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

–  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ
–  ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ในการไหว้พระ
–  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน