เพิ่มเพื่อน

แปดภูงาม เลย-เพชรบูรณ์

แปดภูงาม

วันแรก             กรุงเทพฯ – เลย 

19.00 น.    พร้อมกัน ณ  จุดนัดพบ  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่  ………..บริการเรื่อง   และ  อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ท่าน…

20.00 น.    เดินทางโดยรถตู้อากาศ  นำท่านเดินทางสู่  จ.  เลย รับประทานอาหารว่าง บนรถ (1) พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์และทีมงาน  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย..

วันที่สอง          ฟูจิเมืองเลย-สวนหินผางาม- ภูหลวง- สวนดอกไม้ TSA-ไร่องุ่น

05.00 น.    เดินทางถึง จ.เลย ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว

06.00 น.    นำท่านเปลี่ยนรถเดินทางเป็น รถอีแต๊ก  นำท่านขึ้น  สู่จุดชมวิวภูป่าเปาะ  นำท่านชมทะเลหมอกที่สวยงามอีก1แห่งในประเทศไทย ที่นี่ท่านยังสามารถมองเห็น  ภูหอ หรือ ฟูจิเมืองเลย อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ  จากนั้นเดินทางสู่  สวนหินผางาม  หรือ  คุนหมิงเมืองเลย

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า(2) ณ ร้านอาหารบ้านพี่น้อง จากนั้นนำท่านชมสวนหินผางาม  หรือ  คุนหมิงเมืองเลย   เทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่  บนพื้นที่ 9,000 ไร่  และ ชมภูเขาหินปูนขนาดเล็กอีกไม่ต่ำกว่า  500 ลูก  เขาหินปูนเหล่านี้มีลักษณะเป็นผาหินรูปทรงแปลกตา  เต็มไปด้วยซอกหลืบและโพรงที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์  อาทิ  รูปเต่า, รูปสุนัขหมอบ, ตามแต่จินตนาการของแต่ละท่าน จากนั้นเดินทางสู่เมืองเลย

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน(3)  ร้านอาหารเลยดานัง

บ่าย           นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น  เดินทางสู่ ภูหลวง ชมธรรมชาติระยะสั้น  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ชมกล้วยไม้ ป่านานาชนิดที่ ลานสุริยันต์ ลานโคกนกกระบา อาทิ กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์, เอื้องตาเหิน, เอื้องปากนกกระจิบ, สิงโตมกรอตา, เอื้องม้าวิ่ง, เอื้องหมากเอื้อง, สำเภางาม, น้ำเต้าฤาษี, ดอกก๊อกมอง, ป่าเมเปิ้ล, ดงกุหลาบแดง, ฯ ล ฯ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

                  ระหว่างทางแวะ ถ่ายภาพหลักกิโลภูเรือ. สัญลักษณ์ อีก1อย่างของอ.ภูเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  สวนดอกไม้ TSA ชมพันธุ์ไม้สวยงาม นานาชนิด ที่จัดตกแต่งสวนไว้อย่างสวยงาม  ตื่นตากับฟักทองยักษ์  หนักกว่า 10 กิโลกรัม…ให้ท่านถ่ายภาพกับมุมต่าง ๆ ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางไปชิมช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า ชาโต้ เดอเลย อาทิ ไวน์, แยม ฯ ล ฯ

18.00 น.    รับประทานอาหารมื้อค่ำ(4)  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  พักที่  ภุเรือ บุษบา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ห้องละ 2 – 3 ท่าน )

วันที่สาม         ภูเรือ-สวนต้นคริสต์มาส-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า-ภูลมโล

05.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ  นำท่านเดินเท้าต่อ (ประมาณ 700 เมตร )ขึ้นสู่ยอดจุดชมวิว ผ่านป่าสนสองใบและป่าสนสามใบชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ณ ผาโหล่นน้อย   สัมผัสความหนาวเย็นและ บรรยากาศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ  ก่อนลงแวะถ่ายรูปกับสวนต้นคริสต์มาสสีแดงสดใส จากนั้นรับประทานอาหารเช้า (5)ที่ รีสอร์ท จากนั้นให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

09.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์   เดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  ชม วิวที่ ผาชูธง เป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จะชูธงค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะรัฐบาล ปัจจุบันมีธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ ที่นี่ลมเย็นสบาย มองเห็นป่าน้ำหนาวอยู่ลิบๆ ชมปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์ ลานหินปุ่ม โดยจะมีหินเป็นลักษณะเป็นตะปุ่มตะปั่มจำนวนมาก

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (6)ที่  ร้านอาหารดวงใจ

13.30 น.    นำท่านเดินทางสู่ บ้านร่องกล้า ถึงบ้านร่องกล้า เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางไปชม ดอกพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ที่ ภูลมโล อิสระเก็บภาพประทับใจกับ ภูเขาสีชมพู สีของต้น พญาเสือโคร่งนับแสนต้นจนถึงเวลาที่เหมาะสม นำท่านเดินทางกลับ เข้าสู่ที่พัก เขาค้อ

18.00 น.    รับประทานอาหารมื้อค่ำ(7)  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พักที่  เขาค้อหรือเทียบเท่า ห้องละ 2 – 3 ท่าน )

วันที่สี่              เขาค้อ-พระตำหนักเขาค้อ-วัดผาซ่อนแก้ว-เขาค้อ อินเลิฟ- ภูทับเบิก-กรุงเทพฯ

06.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้า (8) รีสอร์ท

09.00 น.    นำท่าน ชม เขาค้อ ทะเลภูเขา สลับซับซ้อน , อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเป็นสถานที่รำลึกเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ และ  ชม ฐานอิทธิ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณเขาค้อ และ ชมซากอาวุธ เครื่องจักรที่ใช้ในสมัยสงคราม และ นำชมพระตำหนักเขาค้อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดผาซ่อนแก้ว

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (9)ที่  ร้านอาหาร

บ่าย           นำท่านชม “ภูทับเบิก”  หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง  ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก  จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง 1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders

18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ (10)ที่ ร้านอาหารไก่ย่างตาแป๊ะ   หลังอาหารเดินทางกลับ อิสระแก่การพักผ่อน ตามอัธยาศัย ….

23.00 น.    เดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจในการเดินทาง.

 

 

สิ่งของจำเป็นที่ควรนำไปด้วย เสื้อกันหนาว, ผ้าผันคอ, หมวกขนนุ่ม, ถุงมือ, ผ้าเช็ดตัว, กล้องถ่ายภาพ (ขาดไม่ได้เลยนะจ้ะ)

 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ราคาเด็ก หมายเหตุ
10 – 13 กุมภาพันธ์ 2560 6,999 5,999  

 

Jอัตรานี้รวม 

– รถตู้ปรับอากาศ

– ที่พักที่  2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม

– อาหารตามรายการ 10   มื้อ และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

– มัคคุเทศก์ก์และเจ้าหน้าที่

– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

– วงเงินประกันชีวิต  1,000,000  บาท และ วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท

Oอัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ   – ภาษีมูลค่าเพิ่ม

–  ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 50 บาทต่อคนต่อวัน

 

เงื่อนไขการชำระเงินมัดจำท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน

 

การคืนบัตรเดินทาง     

            – แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด

            – ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) หัก 1,000 บาท            

            – ยกเลิกภายใน 14 วัน สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี

 

 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน