เพิ่มเพื่อน

ลำปาง-ลำพูน 5 วัน 2 คืน

ลำปาง 10-14ก.พ.

วันแรก กรุงเทพฯ-ลำปาง

18.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ตอนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ฯอย่างสุภาพ  บริการเรื่องสัมภาระก่อนเดินทาง

19.00 น.    ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์ นำท่านเดินทางสู่ภาคเหนือ บริการอาหารมื้อเย็น(1) SET BOX พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย( พักค้างคืนบนรถโค้ชปรับอากาศ )

วันที่สอง          กิ่วฝิ่น-บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน-น้ำตกแจ้ซ้อน-วัดเฉลิมพระเกียรติฯราชานุสรณ์-สำนักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์-วัดเจดีย์ซาวหลัง

เช้า             อรุณสวัสดิ์ ณ จ.ลำปาง สูญอากาศยามเช้าที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  ให้ทุกท่านทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (2)

07.00 น.    นำทุกท่านเปลี่ยนพาหนะในการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางสู่ กิ่วฝิ่น  นำทุกท่านชม จุดชมวิวที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา เพราะเป็นเขต ติดต่อของ4จังหวัด เชียงราย-เชียงใหม่-ลำปางและลำพูน ชมดอกสี้ยวที่จะบานในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ น้ำพุร้อนมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของน้ำพุร้อนประมาณ 73องศาเซลเซียส เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะนำไข่ไก่มาทดลองต้มกัน จากนั้นนำท่านชมน้ำตกแจ้ซ้อน เป็นน้ำตกที่กำเนิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีแอ่งน้ำรองรับอยู่ตลอด ไหลตกลงมาเป็นชั้น ๆ มี 6 ชั้น

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย           นำทุกท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางสู่ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์  แหล่งท่องเที่ยวสุดลับฉบับลำปาง กับจุดชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศาบนยอดเขาม่อนปู่ยักษ์ นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ระหว่างทางกราบนมัสการหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ สำนักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์ หลังจากท่านมรณภาพแล้ว ร่างของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่ สำนักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์ แห่งนี้โดยที่ร่างของหลวงพ่อเกษม ไม่เน่าเปื่อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ซาวหลัง  จุดเด่นของวัด คือ องค์พระธาตุเจดีย์ซาว ที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า เชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค์ถือว่าเป็นคนมีบุญ ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปทันใจพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองลำปาง

18.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ(4) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อน ณ โรงแรม เอเชีย ลำปาง หรือเทียบเท่า  พักผ่อนห้องละ 2 – 3 ท่าน

วันที่สาม  พระธาตุลำปางหลวง-วัดพระธาตุจอมปิง-วัดเสลารัตนปัพพตาราม-กาดทุ่งเกวียน-วัดพระแก้วดอนเต้า-วัดศรีชุม-นั่งรถม้าชมเมือง-กาดกองต้า

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.    นำท่านนมัสการ พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปี ฉลู  ชมความอัศจรรย์ของเงาพระธาตุที่ลอดผ่านรูผนังมาปรากฏบนผืนผ้าภายใน”วิหารพระพุทธ” ที่ปรากฏเป็นเงาพระธาตุหัวตั้ง     จากนั้น ชมความมหัศจรรย์ของการเกิดเงาสะท้อนเป็นภาพสีธรรมชาติขององค์พระธาตุ ผ่านรูเล็กบนหน้าต่างมาปรากฏบนพื้นภายในพระอุโบสถตลอดเวลาที่มีแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน ณ วัดพระธาตุจอมปิง จากนั้นเดินทางสู่วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน)มีพระวิหารเก่าแก่ฝีมือช่างเชียงตุงเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ประดับลวดลายงดงามทั้งหลัง โดยเฉพาะส่วนหน้าบัน และซุ้มประตูที่มีการก่ออิฐถือปูนประดับรูปปั้นสัตว์ศิลปะล้านนาแท้ นำทุกท่านชมความงาม

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ วัดพระแก้วดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ.1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปีนำท่านราบขอพร พระบรมธาตุดอนเต้าซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามณฑปศิลปะพม่า จากนั้น ดินทางสู่ วัดศรีชุม วัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากนั้นนำท่าน นั่งรถม้า เก็บบรรยากาศของเมืองลำปาง ชมหอนาฬิกา ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และส่งท่านที่ วัดเชียงราย

18.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ(7) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ กาดกองต้า ถนนคนเดินประจำจังหวัด ที่นี่มีสินค้ามากมายทั้งอาหารนานาชนิด ของฝาก ของใช้ ของทำมือ ให้ท่านเลือกซื้อมากมายหลายชนิด อิสระให้ท่านเลือกช็อปปิ้งหรือถ่ายภาพตามอัธยาศัย

19.00 น.    พักผ่อน ณ โรงแรม เอเชีย ลำปาง หรือเทียบเท่า  พักผ่อนห้องละ 2 – 3 ท่าน

วันที่สี่    อินทราเซรามิค-ลำพูน-เชียงใหม่วัดจามเทวี –พระธาตุหริภุญไชย-วัดมหาวัน-วัดพระยืน-วัดประตูป่า

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า(8)ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.    อำลาที่พักนำท่านเดินทางสู่ อินทราเซรามิค ท่านเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเซรามิค และเลือกซื้อสินค้าที่สนใจ จากนั้นนำท่านแวะเก็บภาพวิวสวยๆและทานกาแฟอร่อยๆ ณ ร้านลำปางหนาวมากจากนั้นเดินทางสู่ นำท่านแวะ กาดทุ่งเกวียน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากกลับบ้าน แล้วเดินทางสู่ ลำพูน

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน(9)ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย           นำท่านแวะสักการะ พระเจดีย์4เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย ที่วัดจามเทวี (UNSEEN THAILAND) เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1298 โดยฝีมือช่างละโว้  จากนั้นชม พระธาตุหริภุญไชยชมความงามของพระธาตุที่ห่อหุ้มด้วยทองจังโก้ จากนั้นนำท่านไปสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองลำพูนคือพระรอดหลวง ที่วัดมหาวัน ชมหอไตรที่ประดับด้วยไม้แกะสลักลายพญานาคอันสวยงาม จากนั้นชมกู่ช้าง-กู่ม้า ตำนานเล่าว่าเป็นที่เก็บซากช้างและม้าคู่บารมีของพระเจ้ามหันตยศ ชมวัดพระยืน ไปชมเจดีย์เก่าแก่ที่ไม่เหมือนเจดีย์ใดในลำพูน จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม หอไตรที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ที่วัดประตูป่า

18.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ(10)ณ สิบสองปันนาขันโตก แล้วเดินทางกลับ

วันที่ห้า  กรุงเทพฯ

05.00 น.    เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ………………………

หมายเหตุ      รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

รายละเอียดการเดินทาง

กำหนดเดินทา 10 – 14 กุมภาพันธุ์ 2560 อัตราค่าบริการท่านละ 5,999 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

-รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง

-ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรม

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

-มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแล

-อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม

-วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท

-วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

-ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 50 บาทต่อคนต่อวัน

 

เงื่อนไขการชำระเงิน   มัดจำท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน