เพิ่มเพื่อน

แม่ฮองสอน-ปาย

ปาย10-14 ก.พ.60

วันแรก     กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

18.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาฯ  ต้อนรับท่านด้วยเจ้าหน้าที่โคล่าทัวร์อย่างอบอุ่นและกันเอง คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

19.00 น. พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้มห้องสุขภัณฑ์ นำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่  บริการอาหารค่ำ(1) SET BOX บนรถพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ สมควรแก่เวลาพักผ่อน… (พักค้างคืนบนรถโค้ชปรับอากาศ 1 คืน)

วันที่สอง   ปาย-ถ้ำลอด-แม่ฮ่องสอน-วัดจองคำ วัดจองกลาง-สะพานซูตองเป้-พระธาตุดอยกองมู-ถนนคนเดิน

06.00 น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดเชียงใหม่  บริการอาหารเช้า( 2 )  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ  เดินทางสู่…อำเภอปาย   ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงามของขุนเขาระหว่างทางนำท่านแวะ…จุดชมวิวรักจัง

11.00 น. นำท่านแวะชม ถ้ำลอด  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งมีลำห้วยชื่อน้ำลาง ไหลลอดภูเขาไปทะลุออกอีกด้านหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม จากการพบเครื่องมือเครื่องใช้โบราณในถ้ำสันนิษฐานได้ว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ภายในถ้ำมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบด้วยห้องโถงใหญ่อีก 3 ห้อง เรียกชื่อต่างๆ กันคือ ถ้ำเสาหินหลวง เป็นถ้ำกว้างใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ถ้ำตุ๊กตา มีหินงอกเป็นปุ่มปมเล็กๆ คล้ายตุ๊กตาเรียงรายอยู่มากมาย และด้านหนึ่งของผนังถ้ำยังปรากฏ   ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่กว้างและยาวที่สุดในถ้ำลอด ถ้ำสุดท้ายอยู่ด้านทางออกคือ ถ้ำผีแมน  นำท่านล่องแพไม้ไผ่สู่ถ้ำผีแมน ( กรุณาเตรียมเสื้อผ้าพร้อมสำหรับการล่องแพไม้ไผ่ )

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ณ แก้วโมรา แล้วเดินทางสู่ อ.แม่ฮ่องสอน ชมทิวทัศน์ที่งดงามสองฝั่งทางแวะชมสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ณ สะพานซูตองเป้ จากนั้นเดินทางต่อ นำท่านชมวัดจองคำและวัดจองกลาง วัดไทยแบบพม่าที่ตั้งอยู่ริมหนองจองคำ  วัดคู่เคียงที่งดงามแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอนชมตุ๊กตาไม้โบราณแบบพม่าถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

18.00 น. บริการอาหารค่ำ(4) ณ ซันฟลาวเวอร์ หลังอาหารเดินทางสู่ พระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญมาก สำหรับชาวแม่ฮ่องสอนและชาวไทย ชมความงดงามขององค์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ และทัศนียภาพที่มองลงมาเห็นเมืองได้อย่างชัดเจน แล้วเดินทางสู่ถนนคนเดิน  

              (พักค้างคืน ณ โรงแรม แม่ฮ่องสอนเมาเท่นอินท์ หรือเทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)

วันที่สาม   ล่องแม่น้ำปายหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว-วัดหัวเวียง-ถ้ำปลา-ภูโคลน-อ.ปาย-วัดแม่เย็น-ถนนคนเดิน

05.00 น. ปลุกท่านยามเช้า นำท่านสู่ตลาดเช้าเมืองแม่ฮ่องสอน  ชิมโจ๊กเสวย  โจ๊กที่มีชื่อเสียงของชาวแม่ฮ่องสอน หรือทำบุญตักบาตรที่บรรยากาศแสนอบอุ่น

07.00 น. บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือห้วยเดื่อเพื่อล่องแม่น้ำปาย จุดสุดยอดของโปรแกรม ถ้า

มาแม่ฮ่องสอนแล้วไม่มาล่องแม่น้ำปาย จะมาไม่ถึง แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายแคบๆ ตื้นไม่เป็นอันตราย ท่านจะสดชื่นกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และแม่น้ำปายสายนี้ยังนำท่านสู่ หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวชาวปะดอง ที่อพยพจากพม่า ชมวิถีชีวิตท้องถิ่น และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ

11.00 น. ชมวัดหัวเวียง สักการะพระเจ้าพาราละแข่ง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องฝีมือช่างมัณฑะเลย์จำลองจากพระมหามุนีองค์จริงที่ประดิษฐานอยู่เมืองมัณฑะเลย์ การหล่อพระเจ้าพาละแข่ง ช่างได้หล่อเป็นท่อนๆจำนวน 9 ท่อน อัญเชิญล่องมาตามแม่น้ำปายแล้วนำมาประกอบที่วัดพระนอนจากนั้นจึงนำมาประดิษฐานที่วัดหัวเวียง

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านเถงนา

บ่าย        นำท่านแวะชมวนอุทยานถ้ำปลา  ชมฝูงปลาพลวงที่อาศัยอยู่หนาแน่นถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ ภูโคลน  นำท่านพอกโคลนธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย พิเศษสุด!!  แพ็คเก็จพอกหน้าเพื่อความสดชื่นกระจ่างใส ท่านละ 1 แพ็คเก็จ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย นำท่านสักการะพระธาตุแม่เย็น  และให้ท่านได้ชมวิวเมืองปายยามเย็น

18.30 น. บริการอาหารค่ำ(7) ณ ระเบียงปาย หลังอาหารให้ท่านได้อิสระชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกยามค่ำคืนของถนนคนเดินเมืองปาย    สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย…….

( พักค้างคืน ณ โรงแรม เดอะฮาร์ทออฟปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน )

วันที่สี่       ทะเลหมอกหยุนไหล-วัดน้ำฮู-หมู่บ้านสันติชล-COFFEE IN LOVE-สะพานญี่ปุ่น-เชียงใหม่-ขันโตก

05.00 น. ปลุกท่านยามเช้า  นำท่านสู่จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล  ให้ท่านได้ชมทะเลหมอกแบบพานอราม่า อิ่มเอม

กับบรรยากาศที่งดงาม บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. อำลาที่พัก…… นำท่านสักการะพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดน้ำฮู เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านสันติชล  ชมบ้านดินที่เป็นที่อยู่อาศัยได้จริง เลือกซื้อของฝากมากมาย เช่น  ผลไม้แช่อิ่ม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดป่าห้วยคายคีรี ชมสะพานบุญโซกุโร่ซึ่งทำจากไม้ไผ่ จากนั้นเดินทางสู่ บ่อน้ำผุร้อนไทรงาม จากนั้นเดินทางสู่วัดศรีดอนชัย วัดแห่งแรกในอ.ปาย

12.30 น.       บริการอาหารกลางวัน(9)ที่ ครัวสันติชล ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูขาหมูยูนาน

บ่าย        อำลาเมืองปาย เดินทางกลับ ระหว่างทางแวะ Coffee in love ร้านกาแฟสุดฮิตสถานที่ถ่ายทำมิวสิควีดีโออีกมากมายนำท่านชมสะพานประวัติศาสตร์ปาย  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

17.00 น. เดินทางถึง จ.เชียงใหม่   ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเชียงใหม่

18.00 น. บริการอาหารค่ำ(10) แบบขันโตกดินเนอร์ แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ            

วันที่ห้า           กรุงเทพฯ

06.00   น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ  พร้อมความประทับใจ………………

หมายเหตุ       รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(ไม่มีเตียงเสริม) หมายเหตุ
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 6,999 5,999  

อัตรานี้รวม – รถโค้ชปรับอากาศ , รถตู้ปรับอากาศ

– อาหารตามรายการที่ระบุ  และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

– ที่พัก       ปาย พักเดอะฮาร์ทออฟปาย       หรือเทียบเท่า  1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)

แม่ฮ่องสอนเมาเท่นอินท์      หรือเทียบเท่า  1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)

– วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  100,000 บาท

– มัคคุเทศก์

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

-เรือหางยาวล่องแม่น้ำปาย

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

– ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม

ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 50 บาทต่อคนต่อวัน 4 วัน 200 บาท/1 คน

 

เงื่อนไขการชำระเงิน   มัดจำท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน

** ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน มิฉะนันถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ***

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน