เพิ่มเพื่อน

เชียงราย ภูชี้ฟ้า

10-14 เชียงราย 2560

  ออกเดินทาง 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านละ 6,999 บาท

วันแรก                 กรุงเทพฯ–เชียงใหม่

17.00 น.   พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี อย่างนอบน้อมและสุภาพ  ตรวจเช็คสัมภาระในการเดินทาง

18.00 น.   โดยรถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ภาคเหนือบริการอาหารมื้อเย็น(1)แบบปิกนิกบนรถ พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการสมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย

(พักค้างคืนบนรถโค้ชปรับอากาศ )

วันที่สอง             เชียงใหม่-เชียงราย

04.00 น.   อรุณสวัสดิ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ นำทุกท่านเปลี่ยน พาหนะ เป็นรถตู้ปรับอากาศVIP น่านเดินทางสู่ จ.เชียงราย

07.00 น.   ถึงจังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว บริการอาหารมื้อเช้า(2) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

08.00 น.   นำท่านเปลี่ยนเป็นรถตู้ท้องถิ่นเพื่อเดินทางสู่ จ.เชียงราย  ระหว่างทางนำท่านสู่

วัดร่องขุ่น ชมวัดที่สร้างด้วยศิลปะสวยงามอลังการตามรูปแบบของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมโบสถ์ขาวลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงาม ชมภาพวาดในผาผนังในโบสถ์ ชมห้องแสดงผลงานภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัย

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน(3) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ภูชี้ฟ้า  ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศระหว่างการเดินทางนำท่านเที่ยว ดอยผาตั้ง   เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ซึ่งเป็นเทือกเขาแนวพรมแดนไทย-ลาว สูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ดอยผาตั้งถือเป็นเป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และทะเลหมอกที่ สวยงามไม่แพ้ภูชี้ฟ้า บนจุดชมวิวจะเป็นแนวเขาซึ่งชมวิวได้ตลอดแนว นอกจากนั้นบนดอยยังมีจุดที่น่าสนใจ คือ ผาบ่องประตูสยาม ซึ่งเป็นประตูที่สร้างขึ้นในช่องเขาเพื่อกั้นพรมแดนไทย-ลาว ไม่ให้คนข้ามผ่านไปมาได้ เมื่อขึ้นถึงยอดภูแล้ว ส่งที่จะได้เห็นคือ ช่องเขาขาด เป็นช่องเขาที่หินขาดจากกันมองเห็นแม่น้ำโขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาดพอดี และมักเกิดทะเลหมอกที่มาปรากฎในบริเวณช่องเขาขาดนี้อยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ เนื่องจาก ดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพูและดอกเสี้ยวสีขาวจะบานสะพรั่งงดงาม นอกจากนั้นบนดอยยังมีจุดที่น่าสนใจ คือ 1)อนุสรณ์นายพลหลี่ 2)พระพุทธรูป 3)ป่าหินยูนนาน 4)ช่องเขาขาด 5)เนิน102 6)เนิน103สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อุกฤตฟาร์ม ภูชี้ฟ้า

18.30 น.    บริการอาหารมื้อเย็น(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติหนาวเย็นอิสระในการพักผ่อน

              ( พักค้างคืน ณ อุกฤษฟาร์ม รีสอร์ท ภูชี้ฟ้า หรือเทียบเท่า  ห้องละ 4 ท่าน )

วันที่สาม              ทะเลหมอกบนยอดภูชี้ฟ้า-โครงการเกษตรผาหม่น-ดอยตุง 

04.30 น.   ปลุกท่านยามเช้า  เพื่อเดินทางไปชมความงดงามของทะเลหมอกบนยอดภูชี้ฟ้า

05.00 น.   นำท่านสู่ภูชี้ฟ้า  ภูชี้ฟ้าเป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น สูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร ด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน้าผาสูงชัน เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมี ทิวทัศน์สวยงามเป็นพิเศษ  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (เดินทางเท้าประมาณ 800 เมตร จากลานจอดรถ)

07.00 น.   เดินทางกลับสู่รีสอร์ท  บริการอาหารมื้อเช้า(5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.00 น.   อำลาที่พักนำท่านแวะชมดอกไม้ ณ โครงการเกษตรผาหม่น  ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย          เดินทางสู่ดอยตุง  นำท่านสักการะพระธาตุดอยตุง  เพื่อความเป็นสิริมงคล  ชม หอแห่งแรงบันดาลใจ ชมสวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง  ชมสวนดอกไม้ที่งดงามไม่แพ้ที่ใดๆ และนำท่านชมพระตำหนักดอยตุง  ซึ่งเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทย-สวิสซึ่งคงความเป็นเอกลักษณ์งดงามน่าประทับใจให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จากนั้นเดินทางสู่ อ.เมือง เชียงราย

18.00 น.   บริการอาหารมื้อเย็น(7) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งไนท์บาซ่าเชียงราย (กลับสู่ที่พักเอง)

พักค้างแรม ณ โรงแรม ลักษวรรณ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ห้องละ 2- 3 ท่าน

วันที่สี่                   เชียงราย-เชียงใหม่

07.00 น.   บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.   นำท่านชม วัดร่องเสือเต้น พระวิหารหลังใหม่สีฟ้า  ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า รูปแบบของศิลปะส่วนหนึ่งมีความคล้ายกับผลงานของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อ.ถวัลย์ ดัชนีย์ ชม วัดห้วยปลากั้ง ภายในเจดีย์ มีเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลัก ด้วยไม้ ตรงบริเวณชั้นหนึ่งของเจดีย์ และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่ด้วย ชม ไร่ชาฉุยฟง ด้วยเสน่ห์ของต้นชาสีเขียวที่ทอดยาวจนสุดสายตา ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสว่างสดใส สวยงามจนถึงขั้นว่าหลายคนบอกว่านี่แหละคือ O’sulloc แห่งเมืองไทยเลยทีเดียว ชม ไร่บุญรอด  อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่น่าประทับใจ ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจาก “วัดร่องขุ่น” บริเวณด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่เปรียบเสมือนเป็นการต้อนรับสู่อาณาจักรสิงห์ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 600 ไร่ ในการทำเกษตรกรรมต่างๆ อาทิ ดอกไม้สวยงาม พืชผัก และผลไม้นานาชนิด รวมไปถึงไร่ชาขนาดใหญ่

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน(9) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  อุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซียลเซียส  เป็นน้ำพุร้อนที่สูงและสวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้  สามารถนำไข่ไปต้มให้สุก  หรือแช่เท้าที่บ่อน้ำอุ่น  อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลาที่เหมาะสม

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ(10) ณ สิบสองปันนาขันโตก จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร อิสระพักผ่อนบนรถ

วันที่ห้า       กรุงเทพฯ

06.00 น.      เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ………….

หมายเหตุ   รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

สิ่งของที่จำเป็นควรนำติดตัว          ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูปพร้อมฟิลม์, รองเท้าสวมสบาย, เสื้อกันหนาว, ของใช้จำเป็น

 

รายละเอียดการเดินทาง

  วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก รับ จอง หมายเหตุ
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 6,999 5,999      

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

  • รถโค้ชปรับอากาศ+รถตู้ที่ใช้ในการท่องเที่ยว
  • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
  • มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
  • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม
  • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,
  • วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
  • ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 50 บาทต่อคนต่อวัน คิด4วัน 200 บาท/คน

เงื่อนไขการชำระเงิน   มัดจำท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน

***ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน มิฉะนันถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ***

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน