เพิ่มเพื่อน

แพ็คเก็จทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน เพียงท่านละ 3,400-

head2 

วันแรก                                                                                               
 
06.30 น.     ออกเดินทางจากจุดนัดหมายที่กรุงเทพฯ
09.40 น.     ถึง วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั้วยี่) ไหว้พระและชมศาลา-พระอุโบสถที่ตกแต่งด้วย
กระเบื้องโมเสกเป็นลวดลายต่างๆ อย่างงดงาม ภายในวัดมีบรรยากาศที่เงียบสงบ
และร่มรื่น (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
12.00 น.     เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ท & สปา ต้อนรับท่านด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันระดับเชลล์ชวนชิม ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ
13.00 น.     เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด
อันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวาง
หลากพันธุ์ – ปลาทะเลสีสดแปลกตา
17.00 น.     กลับถึงรีสอร์ท อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม. หรือ สนุกเกอร์ 1/2 ช.ม.
และโปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาดชม พระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ซึ่งมี
ความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
18.30 น.     บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ
วันที่สอง                                                                                                                          
 
07.00 น.     เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ
09.00 น.     ออกเดินทางจากรีสอร์ท ข้ามเรือเที่ยว 09.30 น.
11.00 น.     เดินทางถึง พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ ตั้ง ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498
โดยพระอาจารย์ มหาบัว ญาณสัมปันโน ชมประติมากรรมที่แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติ
และตอนแสดงธรรม โปรดบุคคลต่างๆซึ่งล้วนมีลักษณะที่สวยงาม
(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) จากนั้นเดินทางไป วัดไผ่ล้อม นมัสการพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก, ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพต้นไม้ประเภท
บอนไซและดอกไม้แบบจีน, เรื่องทศชาติ และพุทธประวัติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่
(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
13.00 น.     แวะช้อปปิ้งซื้อของฝากก่อนกลับ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
(ไม่รวมในโปรแกรม)
19.00 น.     (โดยประมาณ) กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม :
– เครื่องดื่มต้อนรับ
– พาหนะเดินทางไป-กลับ
– กิจกรรมท่องเที่ยว 4 โปรแกรม
– ห้องพักระดับสุพีเรียร์ 1 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน ) พร้อมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 3 มื้อ
 
หมายเหตุโปร
1.  แกรมตกปลา – ตกหมึก เวลา 16.00 -22.00 น.
เพียงท่านละ 390 บาท อัตรานี้รวมอุปกรณ์ตกปลา + น้ำดื่ม
2.  กรณีพักต่อเนื่องที่รีสอร์ท เกินกว่ากำหนดมีรถรับกลับ
3.  เปลี่ยนเป็นห้อง เดอร์ลุกซ์ พร้อมจากุชชี่ เพิ่มท่านละ 550 บาท
4.  กรณีต้องการให้รับ-ส่งนอกสถานที่ในเขต กทม. เพิ่มท่านละ 300 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 06.00 น.
 
แพ็คเก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน   เพียงท่านละ 4,970.-

วันแรก                                                                                                                          
06.30 น.     ออกเดินทางจากจุดนัดหมายที่กรุงเทพฯ
09.40 น.     ถึง วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั้วยี่) ไหว้พระและชมศาลา-พระอุโบสถที่ตกแต่งด้วย
กระเบื้องโมเสกเป็น ลวดลายต่างๆ อย่างงดงาม ภายในวัดมีบรรยากาศที่เงียบสงบ
และร่มรื่น (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
12.00 น.     เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ท & สปา บริการพิเศษด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ
ต่อด้วยอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ บริการอาหารระดับเชลล์ชวนชิม
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม. หรือ
สนุกเกอร์ 1/2 ช.ม. และโปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาดชม พระอาทิตย์ตกลับ
แหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
18.30 น.     บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ
วันที่สอง                                                                                                                          
07.00 น. เป็นต้นไป     สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า
09.00 น.     เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด อันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
13.00 น.     กลับถึงรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.     บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบวันที่สาม                                                                                                 

07.00 น.     เป็นต้นไปรับประทานอาหารเช้า จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ
09.00 น.     ออกเดินทางจากรีสอร์ท ข้ามเรือเที่ยว 09.30 น.
11.00 น.     เดินทางถึง พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ ตั้ง ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498
โดยพระอาจารย์ มหาบัว ญาณสัมปันโน ชมประติมากรรมที่แสดงเรื่องราว
ในพุทธประวัติ และตอนแสดงธรรม โปรดบุคคลต่างๆซึ่งล้วนมีลักษณะที่สวยงาม
(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) จากนั้นเดินทางไป วัดไผ่ล้อม นมัสการพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก, ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพ
ต้นไม้ประเภทบอนไซและดอกไม้แบบจีน, เรื่องทศชาติ และพุทธประวัติที่ยังคงสภาพ
สมบูรณ์อยู่ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
13.00 น.     แวะช้อปปิ้งซื้อของฝากก่อนกลับ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
(ไม่รวมในโปรแกรม)
19.00 น.     (โดยประมาณ)กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม :
– เครื่องดื่มต้อนรับ
– อาหารทุกมื้อตามโปรแกรมรวม 6 มื้อ
– ห้องพักระดับสุพีเรียร์ 2 คืน
– พาหนะเดินทางไป-กลับ
– กิจกรรมท่องเที่ยว 4 โปรแกรม (บางรายการสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้)หมายเหตุ

1.  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ อัตรานี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน ฯ.
2.  เปลี่ยนแปลงท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังจากเกาะหยวก เป็นเกาะกระ-เกาะรัง
เวลา 09.00 -17.00 น. เพิ่มท่านละ 390 บาท
3.  โปรแกรมตกปลา – ตกหมึก เวลา 16.00 -22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท
อัตรานี้รวมอุปกรณ์ตกปลา + น้ำดื่ม
4.  เปลี่ยนเป็นห้อง เดอร์ลุกซ์ พร้อมจากุชชี่ เพิ่มท่านละ 1,100 บาท
5.  กรณีพักต่อเนื่องที่รีสอร์ท เกินกว่ากำหนดมีรถรับกลับ
6.  ปีใหม่ (31 ธ.ค.) เพิ่มท่านละ 1,050 บาท (มีแกรนด์ดินเนอร์ 1 มื้อ รวมอยู่ด้วย)
7.  กรณีต้องการให้รับ-ส่งนอกสถานที่ในเขต กทม. เพิ่มท่านละ 300 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 06.00 น.
8.  โปรแกรมดำน้ำเกาะหยวก สามารถเปลี่ยนเป็น เที่ยวจุดชมวิวชมหาดไก่แบ้ / พายเรือคายัค
/ ตกหมึก – ปลา ได้
แพ็คเก็จทัวร์ 4 วัน 3 คืน   เพียงท่านละ 7,120.-
   
วันแรก                                                                                                                 
06.30 น.     ออกเดินทางจากจุดนัดหมายที่กรุงเทพฯ
09.40 น.     ถึง วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั้วยี่) ไหว้พระและชมศาลา-พระอุโบสถที่ตกแต่งด้วย
กระเบื้องโมเสกเป็น ลวดลายต่างๆ อย่างงดงาม ภายในวัดมีบรรยากาศที่เงียบสงบ
และร่มรื่น (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
12.00 น.     เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ท & สปา บริการพิเศษด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ
ต่อด้วยอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ ซึ่งบริการอาหารระดับ
เชลล์ชวนชิม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย อภินันทนาการฟรี เรือคายัด 1 ช.ม.
หรือ สนุกเกอร์ 1/2 ช.ม. โปรดอย่าพลาดแวะมาหน้าหาดชม
                พระอาทิตย์ตกลับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
18.30 น.     บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ
วันที่สอง                                                                                                                           
07.00 น.     เป็นต้นไปสัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า
09.00 น.     เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทราย
ขาวละเอียด อันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ
ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา
บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
13.00 น.     กลับถึงรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.     บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบวันที่สาม                                                                                                                           
07.00 น.     เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.     เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาว
ละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการัง ที่สวยงามน่าประทับใจ
ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา
12.30 น.     กลับถึงรีสอร์ท บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.     บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ

วันที่สี่                                                                                                                              
07.00 น.     เป็นต้นไป รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ
09.00 น.     ออกเดินทางจากรีสอร์ท ข้ามเรือเที่ยว 09.30 น.
11.00 น.     เดินทางถึง พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 โดยพระอาจารย์
มหาบัว ญาณสัมปันโน ชมประติมากรรมที่แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติ
และตอนแสดงธรรม โปรดบุคคลต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีลักษณะที่สวยงาม
(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) จากนั้นเดินทางไป วัดไผ่ล้อม นมัสการพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก, ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพ
ต้นไม้ประเภทบอนไซและดอกไม้แบบจีน, เรื่องทศชาติ และพุทธประวัติที่ยังคงสภาพ
สมบูรณ์อยู่ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
13.00 น.     แวะช้อปปิ้งซื้อของฝากก่อนกลับ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
(ไม่รวมในโปรแกรม)
19.00 น.      (โดยประมาณ) กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม :
– เครื่องดื่มต้อนรับ
– ห้องพักระดับสุพีเรียร์ 3 คืน
– พร้อมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 9 มื้อ
– พาหนะเดินทางไป-กลับ
– กิจกรรมท่องเที่ยว 5 โปรแกรม

หมายเหตุ
1.  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ อัตรานี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน ฯ.
2.  โปรแกรมตกปลา – ตกหมึก เวลา 16.00 -22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท
อัตรานี้รวมอุปกรณ์ตกปลา + น้ำดื่ม
3.  กรณีพักต่อเนื่องที่รีสอร์ท เกินกว่ากำหนดมีรถรับกลับ **
4.  เปลี่ยนเป็นห้อง เดอร์ลุกซ์ พร้อมจากุชชี่ เพิ่มท่านละ 1,650 บาท 
5.  ปีใหม่ (31 ธ.ค.) เพิ่มท่านละ 1,050 บาท (มีแกรนด์ดินเนอร์ 1 มื้อ รวมอยู่ด้วย)
6.  กรณีต้องการให้รับ-ส่งนอกสถานที่ในเขต กทม. เพิ่มท่านละ 300 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 06.00 น.

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน