เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมโยคะเพื่อสุขภาพและความงามอันยั่งยืน

โปรแกรมโยคะเพื่อสุขภาพและความงามอันยั่งยืน
เน้นบำบัดโรคประจำตัว และนำไปปฏิบัติด้วยตนเองได้
2 วัน 1 คืน

%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b0-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b5

วันที่หนึ่ง
เวลา                      รายละเอียด
07.00 น.                พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย  ……………………………………..เพื่อเตรียมตัวเดินทาง

11.00 น.                เดินทางถึง……………  ลงทะเบียน  และเข้าที่พัก

12.00 –  13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง (มังสวิรัติ)

13.00 น.-13.30 น.   พักผ่อน ตามอัธยาศัย

13.30-14.00 น.       ประธานศูนย์กล่าวต้อนรับ  แนะนำหลักสูตร  และแนะนำวิทยากร

14.00 น.-15.00 น.    วิทยากรและทีมงานแนะนำตัว พร้อมทั้งผู้เข้าอบรมแนะนำตัว และเขียนป้าย
ชื่อคล้องที่คอ ผู้เข้าอบรมกรอกประวัติ โดยละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางทีมงาน และมี
การช่างน้ำน้ำหนัก และวัดรอบเอวก่อน การอบรม (โดยครูส้มและทีมงาน)

15.00 น.-15.15 น.    ผู้เข้าอบรมทาข้อสอบเกี่ยวกับโยคะ (Pre-test) Post-test  เพื่อเช็คความรู้ทางด้าน
โยคะให้กับผู้เข้าอบรม

15.15 น.-16.00 น.    บรรยาย เรื่องโยคะ เฉพาะสำคัญเช่น ความหมาย ความเป็นมาขอโยคะ ประโยชน์ ข้อควร
ระวัง (โดยครูส้ม)
16.00 น.-17.30 น.    ฝึกโยคะท่าง่าย  ๆ เป็นการวอมส์ ร่างกาย เพื่อคลายเส้นเอ็น คลายความยืดตึง
ของแต่ละคน    (โดยครูส้ม) ช่างน้ำหนักหลังฝึกโยคะ (ประเมินก่อนหลัง)
ทำข้อสอบ หลังอบรม( Post-test  )พร้อมแจกรางวัล คะแนนสูงสุด

18.00 น.-19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น (มังสวิรัติ)
19.00 น.-19.30 น.    ฝึกสมาธิฝึกลมหายใจแบบลึก และสวดมนต์ก่อนเข้านอน
19.30 น.                เข้านอน

วันที่สอง

06.00 น.-07.00       โยคะรับอรุณ ( โดยครูส้ม )

07.00 น.-07.30 น.    ผ่อนคลายในท่าศพอาสนะ พร้อมนวดผ่อนคลาย (โดยครูส้มและทีมงาน)

07.30 น.-08.30 น.    เข้าที่พัก อาบน้ำ

08.30 น.-09.30 น.    รับประทานอาหารเข้า (มังสวิรัติ)

09.30 น.-10.30 น.    เรียนนวดผ่อนคลาย เพื่อนำไปใช้กับผู้อื่น โดยให้ทุกท่านสลับกันนวด (โดยครูอัจ)

10.30 น.-11.30 น.    เรียนวิธีทำน้ำสมุนไพร (น้ำตะไคร้) พร้อมดื่มร่วมกัน ( โดยครูส้ม )

12.00 น.                อาหารกลางวัน (มังสวิรัติ)

13.00 น.                Check Out ออกจาก ที่พัก

14.00 น.                แวะชื้อของฝากของขึ้นชื้อของจังหวัด………………..

16.00 น.                เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ

จบโปรแกรมสุขภาพ
**************************************
หมายเหตุ     ทัวร์เมืองไทย ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางนี้ได้
ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยแต่ทางบริษัทฯยังคงยึดถือผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้เดินทางเป็นหลัก ตลอดจนมาตรฐานการบริการไว้ในระดับเดิมทุกประการ

อุปกรณ์ส่วนตัวที่ต้องเตรียม (สำหรับผู้เข้าอบรม)
1. ชุดออกกำลังกาย / Mat โยคะส่วนตัวเพื่อความสะดวกสบาย (ถ้ามี)
2. ผ้าเช็ดหน้า

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน